W dniu 11 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski podpisał umowę z firmą ZIBUD z Kamienicy, reprezentowaną przez Grzegorza Zająca, Prezesa Zarządu, na rozbudowę drogi powiatowej nr 2181K w km 1+118,62 – 3+380,83 w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności Arkadiusza Wrzoszczyka, wicestarosty Powiatu Krakowskiego, Tadeusza Nabagło, członka Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz współpracowników.

Wartość umowy to 4 284 792,59 zł. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z rezerwy Budżetu Państwa (50% dotacji) oraz Powiatu Krakowskiego i Gminy Czernichów (wkład własny po 25%).

Zarząd Powiatu w Krakowie i Gmina Czernichów składają serdeczne podziękowania panu Mateuszowi Morawieckiemu oraz panu Andrzejowi Adamczykowi za wsparcie finansowe i przychylność przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Zakres robót obejmuje:

 • Przebudowę nawierzchni jezdni w km 1+118,62 ÷ 3+380,83;
 • Budowę chodnika prawostronnego szer. 2,0 m w km 1+450,56 ÷ 1+495,16; km 3+043,17 ÷ 3+139,97
 • Budowę chodnika lewostronnego szer. 2,0 m w km 1+118,62 ÷ km 3+006,05, km 3+054,23 ÷ km 3+380,83;
 • Budowę pobocza utwardzonego lewostronnego szer. 1,25 m w km 3+006,05 ÷ km 3+054,23;
 • Budowę pobocza utwardzonego prawostronnego szer. 2,0m w km 1+979,25 ÷ 1+994,25
 • Budowę pobocza prawostronnego szer. 1,0 m w km 1+128,63 ÷ km 1+450,56; km 1+495,16 ÷ km 2+565,14; km 2+591,07 ÷ km 3+039,48; 3+139,97 ÷ km 3+376,49;
 • Budowę kanalizacji deszczowej;
 • Budowę wylotów kanalizacji deszczowej W4, W5, W6, W7 do rowu, wylotu W2 do istniejącego przepustu oraz wylotu W3 do istniejącego zbiornika retencyjnego wraz z umocnieniami wylotów;
 • Budowę peronów autobusowych str. P km 1+480,16 ÷ km 1+495,16; km 2+565,14 ÷ km 2+591,07; km 3+124,96 ÷ km 3+139,97;
 • Budowę peronów autobusowych str. L km 1+417,03 ÷ km 1+432,03; km 2+466,38 ÷ km 2+481,38; km 2+991,05 ÷ km 3+006,05;
 • Budowę korytek ściekowych bet. przy krawędzi jezdni;
 • Budowę ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej przy całej długości projektowanego chodnika
 • Budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem
 • Budowę zjazdów indywidualnych
 • Przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi
 • Wycinkę 1 szt. drzew kolidujących z inwestycją;
 • Rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania tj. istniejące ogrodzenia str. prawa.

Zadanie zostanie zakończone w IV kwartale 2020 r. Koordynację i nadzór nad realizacją zadania będzie sprawował Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.