Wydział Architektury informuje Inwestorów i Projektantów, że od dnia 19.09.2020r. będą obowiązywać:

1) zmiana ustawy Prawo budowlane, wprowadzona  ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

2) prawdopodobnie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Powyższa zmiana ustawy dokonała szeregu zmian w dotychczasowych przepisach ustawy prawo budowlane. Niektóre z nich mają charakter porządkujący np. zmiana dotycząca zapisów art. 29 i art. 30 ustawy Prawo budowlane wyraźnie wskazująca budowy i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia  oraz takie, które wymagają zgłoszenia. Zwraca się również uwagę, na zmianę obecnego brzmienia definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego.

Najistotniejszą zmianą, którą wprowadzają ww. przepisy jest podział projektu budowlanego na trzy części:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • projekt techniczny.

Ponadto zmienia się liczba egzemplarzy projektu budowlanego wymaganych do złożenia do wniosku o pozwolenie na budowę z 4 egzemplarzy na 3 egzemplarze. Zmianie ulega również zawartość projektu budowlanego wymagana do złożenia ww. wniosku, do którego należy dołączyć projekt budowlany obejmujący: projekt zagospodarowania działki (terenu) oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny nie jest przedkładany do zatwierdzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z art. 26  ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy (do którego wymagany jest projekt budowlany) może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Oznacza to, że jeszcze przez 12 miesięcy od dnia 19.09.2020 r. będzie możliwość składania ww. wniosków i zgłoszeń wraz z projektem budowlanym, sporządzonym na podstawie dotychczasowych przepisów.

Ponadto Wydział Architektury zwraca się z prośbą do Projektantów i Inwestorów, aby składane wnioski o pozwolenie na budowę wraz z projektami budowlanymi były kompletne i zawierały wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, pozwolenia co z całą pewnością wpłynie korzystnie na termin wydania decyzji pozwolenia na budowę.