Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków ogłasza nabór na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz  w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby chętne do pełnienia funkcji asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego, którzy będą świadczyć usługi zwłaszcza na terenie Gminy Zielonki oraz z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce proszone są o kontakt  z PCPR w Krakowie pod  nr tel. 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 14.09.2020r. do 25.09.2020r. za pośrednictwem poczty lub do urny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20,  lub e-mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą być :

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu /osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
  4. załatwieniu spraw urzędowych;
  5. nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
  7. innych czynnościach związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  8. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Program oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem: www.pcpr.powiat.krakow.pl