W środę 30 września 2020 roku odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu w Krakowie – szósta kolejna sesja w historii powiatu krakowskiego zrealizowana w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie od ostatniej sesji. Prezentację przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

W dalszej kolejności Rada została zapoznana z informacjami o ochronie przed powodzią i suszą oraz o środowisku wodnym na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r., a także z informacją na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.
Następnie Rada Powiatu przyjęła szereg uchwał, m. in.:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027 przyjętej uchwałą Nr XV/161/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.,
  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020,
  • w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19 Powiatowi Krakowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,
  • w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie,
  • w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim,
  • w sprawie powierzenia Gminie Jerzmanowice-Przeginia prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.