Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta Zgromadzenie Braci Albertynów złożył wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie– z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

Bezpieczeństwo, profilaktyka, szczepienie dla mieszkańców w okresie epidemii wirus COVID – 19 – pobierz ofertę w pliku pdf

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 29.10.2020 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: bpietruszka@powiat.krakow.pl