W środę, 28 października 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie porządku obrad sesji,
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu w Krakowie,
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami,
5. Edukacja w powiecie krakowskim,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027 przyjętej uchwałą Nr XV/161/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 5 lat nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Czernichowie, gmina Czernichów,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Województwu Małopolskiemu wykonania zadań związanych z operacją pn. „Scalenia gruntów wsi Czubrowice Gmina Jerzmanowice – Przeginia, Powiat Krakowski” oraz zadania „Scalenia gruntów wsi Przeginia Gmina Jerzmanowice – Przeginia, Powiat Krakowski realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/167/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2020,
13. Wnioski i oświadczenia radnych,
14. Sprawy bieżące,
15. Zamknięcie obrad.