Zarząd Powiatu w Krakowie informuje, że przyjmuje zgłoszenia organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych  powoływanych do oceny ofert w zakresie zadań pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej  oraz pieczy zastępczej na okres od 1.03.2021 roku do 31.12.2023 roku.

Udział w posiedzeniach  komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Spośród zgłoszonych kandydatów powoływani będą członkowie poszczególnych komisji konkursowych.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój  nr 4, w godz.  7.30-15.30 lub faksem nr 12 423-47-84.

Wyłonieni Kandydaci zostaną poinformowani o wyborze pisemnie.

Uchwała Nr 45/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 lutego 2021 r.