Zakończyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja po raz dwunasty odbyła się w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentacje przedstawił starosta krakowski Wojciech Pałka. Następnie dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz dyrektor Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przedstawili informacje na temat aktualnego stanu infrastruktury drogowej. Kolejna głos zabrała dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie Halina Gociewicz przedstawiając realizację programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014 – 2020.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał, m. in.:

 • w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2021-2023 “Bezpieczny Powiat Krakowski”,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.,
 • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021,
 • w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,
 • w sprawie zmiany statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miękini „Spokojna Przystań”,
 • w sprawie zmiany statutu, nazwy i przeniesienia siedziby Domu Dziecka w Sieborowicach,
 • w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Miękini „Spokojna Przystań”,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji,
 • w sprawie przekazania wniosku według właściwości,
 • w sprawie planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim,
 • w sprawie powierzenia gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.