Przypominamy, że 26 marca 2021 roku mija termin składania ofert w systemie witkac.pl w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w  zakresach:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • turystyki i krajoznawstwa
  • ochrony i promocji zdrowia
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Po złożeniu oferty w systemie witakac.pl należy ją wygenerować i wydrukować a następnie podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć wraz z załącznikami w terminie do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 15:00 do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.