Starosta Krakowski zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – Lubię to VI” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wartość projektu wynosi 15 012 057,60 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 1500 osób bezrobotnych do 30 roku życia, z terenu Powiatu Krakowskiego.

Usługi realizowane w ramach projektu proponowane mieszkańcom powiatu krakowskiego:

  • Pośrednictwo Pracy
  • Poradnictwo Zawodowe
  • Organizacja Staży
  • Organizacja szkoleń zawodowych
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
  • Bony na zasiedlenie

Wszystkich zainteresowanych (zarówno osoby bezrobotne, jak i pracodawców) zapraszamy do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie oraz Filii w Skawinie, Słomnikach i Krzeszowicach