Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna – 15 kwietnia 2021 r., godz. 8:00
Komisja Budżetu i Rozwoju – 26 kwietnia 2021 r., godz. 14:00
Komisja Statutowo-Regulaminowa – 27 kwietnia 2021 r., godz. 9:00
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 26 kwietnia 2021 r., godz. 10:00
Komisja Edukacji Publicznej – 19 kwietnia 2021 r., godz. 13:00
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 27 kwietnia 2021 r., godz. 13:00
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 26 kwietnia 2021 r., godz. 12:00
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 23 kwietnia 2021 r., godz. 14:00
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 27 kwietnia 2021 r., godz. 11:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 16 kwietnia 2021 r., godz. 12.00

XXX sesja Rady Powiatu w Krakowie – 28 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

Tematyka sesji:

 1. Bezpieczeństwo sanitarne w powiecie krakowskim – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
 2. Realizacja programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 w zakresie:
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
  • pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności,
  • ekologii i ochrony zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego.