Zakończyła się XXX sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja przeprowadzona została w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentacje przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Następnie radni zapoznali się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Ewy Wiercińskiej o bezpieczeństwie sanitarnym w powiecie krakowskim. W dalszej kolejności realizację programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 przedstawiła dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Małgorzata Zięć.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał, m. in.:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2021 r.
  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021
  • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021 – 2026
  • w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2026
  • w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Skawinie

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.