Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany będzie ze środków finansowych pochodzących  z Funduszu Solidarnościowego.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA CHĘTNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania do programu przez opiekunów: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne/opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, w tym opiekunowie dzieci do 16 roku życia z terenu Powiatu Krakowskiego, to jest 17 gmin zainteresowane wsparciem asystenta proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod numerem telefonu 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do ogłoszenia należy składać w terminie od 27.04.2021r. do 06.05.2021r. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Słowackiego 20, parter pokój 4, lub mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl. Dopuszcza się uwzględnienie rozpatrzenia kart zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie jedynie w sytuacji zgłoszenia się do programu mniejszej ilości osób niepełnosprawnych  w stosunku do poniższych założeń ogłoszenia.

Decydująca będzie kolejność zgłoszenia osób do programu. Umowa z osobą wskazaną przez osobę niepełnosprawną do  pełnienia funkcji  asystenta osobistego zostanie zawarta po spełnieniu kryteriów programu, zawarciu umowy przez Powiat Krakowski z Wojewodą Małopolskim oraz otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce na przykład dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe;
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury na przykład muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy;
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
  2. osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym na przykład doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wyżej wymienionymi wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z wyżej wymienionymi wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż  30 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terenie województwa małopolskiego.

Usługą asystenta planuje się objąć: 13 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym: dla 11 osób planuje się przeciętnie do 36 godzin miesięcznie świadczonej usługi, natomiast dla 2 osób przeciętnie do 42 godzin miesięcznie świadczonej usługi; dla 2 dzieci do 16 roku życia, przeciętnie do 25 godzin miesięcznie świadczonej usługi; dla 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przeciętnie do 19 godzin miesięcznie świadczonej usługi przez okres obowiązywania umowy z osobą niepełnosprawną nie dłużej jednak niż do 31.12.2021r.

Osoba niepełnosprawna proszona jest o wskazanie ilości godzin świadczenia powyższej usługi.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Program oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem: www.pcpr.powiat.krakow.pl

Karta zgłoszenia – pobierz plik docx
Zgoda osoby świadczącej usługi asystenta – pobierz plik docx
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2021 – pobierz plik pdf