W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie zostały uruchomione nowe e-usługi, które umożliwiają mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. E-usługi dostępne są pod adresem: https://webewid.powiat.krakow.pl

Katalog świadczonych e-usług w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru został rozszerzony o:

Portal Interesanta
E-usługa umożliwiająca po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego:
– zamówienie danych i materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
– wybranie opcji dostarczenia ww. materiałów,
– dokonanie opłaty on-line.

Portal Projektanta
E-usługa umożliwiająca inwestorowi lub projektantowi, po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, złożenie wniosku o uzgodnienie projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu.

Narada koordynacyjna
E-usługa przeznaczona dla przedstawicieli branż władających sieciami uzbrojenia terenu, dzięki której możliwe jest uczestnictwo w zdalnej naradzie koordynacyjnej.

InterMod
E-usługa umożliwiająca obsługę zdalnej aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

E-usługi zostały zintegrowane z Profilem Zaufanym/ elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej oraz płatnościami online.

Screen portalu systemu e-usług publicznych

Zakup e-usług wraz z integracją z Profilem Zaufanym (elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej), płatnościami online oraz szkoleniem z zarządzania nowymi e-usługami został sfinansowany ze środków finansowych w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.4. „E-usługi w informacji przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.