Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://witkac.pl/ w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. do godz. 15:00
  • wydrukowanie oferty wygenerowanej w systemie Witkac.pl, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie jej (wraz z załącznikami) w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć kopię wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, stanowiącego o podstawie działalności Oferenta, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy wyciąg z rejestru lub ewidencji nie zawiera powyższych informacji, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowne pełnomocnictwo. Każda strona kopii dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i opatrzona datą.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 900–1530 pod numerem tel. 12 397 94 07, lub e-mail: edziuba@powiat.krakow.pl

Lista załączników:

Uchwała – pobierz plik pdf
Ogłoszenie – pobierz plik pdf
Zał. – Zestawienie dokumentów księgowych – pobierz plik doc