W środę, 26 maja 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Zapoznanie z Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2020
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krakowie wotum zaufania
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krakowie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Krakowskiego
 9. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 10. Informacja o stanie mienia Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu krakowskiego za 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Iwanowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
 15. Wnioski i oświadczenia radnych
 16. Sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad