Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9-16 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.lo-skala.edu.pl/home/39-nowosci/1799-ogoszenie-rekrutacja-na-stae-zawodowe