Zakończyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Krakowie. To pierwsza od ponad roku sesja w formie tradycyjnej, stacjonarnej.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentacje przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Następnie radni zapoznali się z informacjami o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu krakowskiego. Informacje przedstawili reprezentanci służb mundurowych oraz p.o. dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Izabela Jędrzejek.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał, m. in.:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krzeszowicach
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków – Powiat dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiat w Krakowie w sprawie likwidacji Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
w sprawie likwidacji Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
w sprawie wyrażenia opinii w związku z końcową ewaluacją realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Krakowskim na lata 2016-2020”.
w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026”
w sprawie powierzenia Gminie Liszki prowadzenia dwóch zadań publicznych Powiatu Krakowskiego
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.