Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 249/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie konkursem, a zarazem doceniając potrzeby i potencjał kół gospodyń wiejskich Zarząd Powiatu w Krakowie podjął decyzję o zwiększeniu puli środków finansowych na dofinansowanie zadań w tym konkursie do kwoty 119 875 zł.