Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, iż od miesiąca lipca 2021r. na terenie Powiatu Krakowskiego narady koordynacyjne dotyczące sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzone będą w formie zdalnej (online) poprzez e-usługę „Narada Koordynacyjna”.

Udostępniony został również Portal Projektanta. Za pośrednictwem tej e-usługi projektant (Inwestor) ma możliwość złożenia drogą elektroniczną wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony w Portalu wniosek o uzgodnienie
2. Zeskanowana dokumentacja:

  • Podpisany elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowany na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, z zanumerowanymi kolejno załamaniami trasy proponowanego przebiegu sieci, posiadającej klauzulę urzędową bądź oświadczenie geodety o pozytywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji (pliki w formacie PDF oraz TIFF), potwierdzony za zgodność z oryginałem (sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Rozdział 6). Plik TIFF w rozdzielczości 200dpi oraz możliwie z zastosowaniem kompresji LZW i wykorzystaniem 8-bitowej głębi kolorów (256 kolorów),
  • Oryginał pełnomocnictwa podpisany elektronicznie lub skan oryginału wraz z oświadczeniem projektanta o zgodności z oryginałem oraz załączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje upoważniony Wnioskodawca – w postaci pliku PDF,
  • Kopia warunków technicznych z poszczególnych branż mających wpływ na propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – w postaci pliku PDF. W przypadku uzgodnienia infrastruktury elektroenergetycznej – wstępna akceptacja trasy przez TAURON S.A., a w przypadku uzgodnienia infrastruktury gazowej – wstępna akceptacja trasy przez O/ZG Kraków,
  • Plik w formacie „DXF” w układzie geodezyjnym „2000” zawierający wyłącznie przebieg projektowanych sieci,
  • Plik w formacie „DXF” w układzie geodezyjnym „2000” z mapą do celów projektowych (w celu przyśpieszenia rozpatrywania wniosku) – bez zbędnych elementów i szrafury zwiększających pojemność pliku,

3. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów, dla których nie uchwalono Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.). Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności uzgodnienia. Opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

W celu przyśpieszenia procesu koordynacji prosimy o uważne i dokładne wypełnianie wniosków oraz staranne przygotowywanie planów sytuacyjnych tak, aby były one czytelne zarówno pod względem treści mapy (również zgodnie w zakresie symboliki i oznaczeń z jej oryginałem) jak i elementów projektowanych.