Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach do udziału w ponownej rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14-21 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://zspkrzeszowice.pl/2021/07/13/rekrutacja-na-staze-zawodowe-2/