Fundacja Mój Sen złożyła wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

Integracyjny piknik ekologiczny

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 30.08.2021 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: edziuba@powiat.krakow.pl