W środę, 25 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Złożenie ślubowania przez Pana Krzysztofa Krupę
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2021 r.
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XIII/143/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski zmienionej uchwałą Nr XVII/177/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Skale z filią w Łazach
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 12
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – „POWIAT BEZ SMOGU”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Powiatu w Krakowie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Powiatu w Krakowie
 14. Wnioski i oświadczenia radnych
 15. Sprawy bieżące
 16. Zamknięcie obrad