W związku z realizacją przez Powiat Krakowski projektu grantowego  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 4 zakwalifikowanych powiatowych szkół do programu nastąpi przekazanie sprzętu komputerowego (15 laptopów) 3 szkołom tj.

– Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach – przejmujący – Alicja Milczarek Dyrektor LO,
– Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie – przejmujący Andrzej Morawa  – Wicedyrektor LO,
– Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej  w Skawinie – przejmujący Wioletta Bies – Wicedyrektor Ośrodka

W kolejnym terminie nastąpi przekazanie kolejnych laptopów (7 szt.) dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Wł. Łokietka w Skale.

Celem  głównym grantu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący – Powiat Krakowski, sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Z kwoty  otrzymanego grantu 74 999,99 zł wykorzystano 72 047,70 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 61 240,55 zł i z Budżetu Państwa – 10 807,15 zł. Grant był realizowany od 29.01.2021 r. do 29.07.2021 r.

plakat/tablica do projektu opisanego powyżej