Zakończyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentacje przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Głównym tematem sesji było omówienie stanu ochrony przed powodzią i suszą na terenie powiatu krakowskiego oraz omówienie warunków środowiska wodnego w powiecie. Radni wysłuchali informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał:

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-2020 powiatowego programu opieki nad zabytkami pn. „Program Opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022”,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.,
w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021,
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Krakowskiego w znaku graficznym Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Krakowskiego,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2121K w km 2+540 5+340”,
w sprawie powierzenia Gminie Wielka Wieś prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego,
w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.

 

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.