Starosta Krakowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych w okresie od 20 września 2021 do 20 lutego 2023r. mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca

Wykonawcą prac jest firma: Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odrzańskiej 7, 30-408 Kraków

Pracownicy ww. firmy wykonujący prace geodezyjne będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem zawierające imienne upoważnienie wystawione przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, jak również koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy wykonawcy.

Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych budynków i konturów użytków gruntowych w terenach zabudowanych, ponadto pozyska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, a także informacje o sposobie wykorzystania gruntów.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielanie informacji o posiadanych budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2052 z późn. zm.) pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.

W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Stosownie do art. 24a ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2052 z późn. zm.) projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegać, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia wyłożenia, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, w celu umożliwienia zgłaszania uwag każdemu, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w w/w projekcie.

W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia, upoważniony pracownik starostwa powiatowego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac modernizacyjnych, rozstrzygać będzie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Po upływie ww. terminu projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów
i budynków, o czym Starosta Krakowski poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty wniesione po tym terminie będą traktowane jako odrębne wnioski
o zmianę danych ewidencyjnych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta Krakowski rozstrzygnie
w drodze decyzji, a do czasu rozstrzygnięcia, w stosunku do danych, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione
w operacie nie będą wiążące.