Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 września – 22 września 2021 r. (w godzinach pracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale i Starostwa Powiatowego w Krakowie).
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://www.lo-skala.edu.pl/component/content/article/39-nowosci/1826-2021-09-13-20-34-11