Stypendia dla uczniów ZSzTE w Skawinie


Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II” nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 września – 24 września 2021 r. (w godzinach pracy Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie i Starostwa Powiatowego w Krakowie).
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://zste-skawina.edu.pl/stypendia/