Stypendia dla uczniów ZSzTE w Skawinie

Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 września – 28 września 2021 r. (w godzinach pracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach i Starostwa Powiatowego w Krakowie).

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://zspkrzeszowice.pl/2021/09/20/ogloszenie-stypendia-dla-uczniow-szczegolnie-zdolnych-w-zespole-szkol-ponadpodstawowych-w-krzeszowicach/