Uprzejmie informujemy że w terminie od 15 września 2021 do 5 października 2021 w godzinach od 8:30 do 14:30 w Starostwie Powiatowym w Krakowie, ul. Przy Moście 1 Kraków, II piętro, pokój 301 (Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Mogilany.

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust.1a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów zawartych w umowie ORB.II.032.6.2020 z dnia 22.01.2020r.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ma prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z uzupełnieniem bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych zabudowanych, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dokumentowane będą w formie protokołu. Osoby zgłaszające się celem zapoznania się z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości (PESEL lub REGON).

Ponadto osoby, o których mowa wyżej, mogą przedkładać dokumenty dotyczące posiadanych nieruchomości (tytuły własności, dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej budynku, projekty budowlane i inne). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów. Informacja o tym zostanie ogłoszona przez Starostę Krakowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA!  Prace modernizacyjne wykonuje firma Geoprof s.c. w ramach umowy nr ORB.II.032.6.2020 z dnia 22.01.2020r. Do zadań Wykonawcy należy organizacja i przeprowadzenie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. Ze względu na ograniczenia wynikające z utrzymującym się stanem epidemii uczestnictwo w wyłożeniu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie za pośrednictwem Wykonawcy prac modernizacyjnych pod nr +48 12 626 06 33  w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku, bądź mailowo: wylozenie.mogilany@gmail.com

Rezerwacja wizyty możliwa jest również w czasie trwania wyłożenia.

Pobierz dokument pdf