W środę, 29 września 2021 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 6. Ochrona przed powodzią i suszą oraz środowisko wodne na terenie powiatu krakowskiego w 2020r.
 7. Informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-2020 powiatowego programu opieki nad zabytkami pn. „Program Opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Krakowskiego w znaku graficznym Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Krakowskiego
 13. Wnioski i oświadczenia radnych
 14. Sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad