Zapraszamy nauczycieli  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.10.2021 r. – 22.10.2021 r.

Miejsce składania dokumentów: siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Oświadczenie uczestnika projektu

W chwili rozpoczęcia udziału w studiach nauczyciel objęty wsparciem wypełnia i podpisuje: 

  • umowę udziału w studiach podyplomowych
  • deklarację – oświadczenie uczestnictwa w projekcie
  • zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku
  • formularz „Zakres danych osobowych”

Dokumenty należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Dokumenty można składać tylko w formie papierowej.

Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie zakończenia rekrutacji nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Dokumenty do pobrania: