Zakończyła się XXXVII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja po raz kolejny, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, odbyła się w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentacje przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Głównym tematem sesji było podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2022. Założenia Uchwały przedstawiała Skarbnik Powiatu Edyta Jaśnikowska. Za przyjęciem Uchwały głosowało 20 radnych. Wydatki zaplanowane w budżecie to kwota 389 326 901 zł.

Ponadto w ramach sesji głosowano również nad szeregiem uchwał:

  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2022-2030
  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/391/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2022 roku
  • w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2022
  • w sprawie wskazania organów właściwych do rozpatrzenia skargi
  • w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2021 r. na sposób załatwienia wniosków przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.