W dniu 21 grudnia br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia aktu awansu zawodowego nauczycielowi, który w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdał egzamin i uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Dyplom Pani Annie Dobrzyńskiej – nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie wręczali: Tadeusz Nabagło – Członek Zarządu Powiatu w Krakowie, Beata Kwatera – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. Podczas uroczystości nauczycielka ślubowała rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.