W środę, 29 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2022-2030
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/391/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Krakowskiego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2022 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania organów właściwych do rozpatrzenia skargi
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2021 r. na sposób załatwienia wniosków przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
 13. Wnioski i oświadczenia radnych
 14. Sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad