W środę, 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Bezpieczeństwo sanitarne w powiecie krakowskim – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
 6. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – sprawozdanie za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 7. Realizacja programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Skawina
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społecznościom lokalnym w obwodach Kijowskim i Lwowskim w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Administracji Państwowej Okręgu Tarnopola poprzez nieodpłatne przekazanie samochodu marki Mercedes BENZ
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski ze specjalnego funduszu nagród oraz sposób podziału środków
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości położonej w Czernichowie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego”
 15. Wnioski i oświadczenia radnych
 16. Sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad