Zakończyła się XLII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja, przeprowadzona w formie stacjonarnej w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, była sesją absolutoryjną.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie oraz z Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2021 – prezentacje przedstawił starosta krakowski Wojciech Pałka. Następnie radni, po krótkiej debacie nad Raportem, udzielili Zarządowi Powiatu w Krakowie wotum zaufania. W dalszej kolejności skarbnik powiatu Edyta Jaśnikowska przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu w Krakowie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. Po Skarbnik głos zabrał dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rafał Kopeć przedstawiając informację o stanie mienia Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Po zapoznaniu się z informacjami radni udzielili Zarządowi Powiatu w Krakowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał, m. in.:
w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2022 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/411/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Krakowskiego położonej w obr. Skawina, jedn. ewid. Skawina-miasto.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.