W środę, 25 maja 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Zapoznanie z Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2021
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2021
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krakowie wotum zaufania
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krakowie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2021 r. wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Krakowskiego
 9. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r
 10. Informacja o stanie mienia powiatu krakowskiego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Krakowskiego za 2021 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 13. Wnioski i oświadczenia radnych
 14. Sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad