Centrum Rozwoju Lokalnego z  Zawiercia złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: 

,,Eko-przedszkolak” – pobierz ofertę w pliku pdf

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 28.06.2022 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: os@powiat.krakow.pl