W środę, 29 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego
 7. Informacja o działaniach placówki straży granicznej w Krakowie – Balicach w 2021r.
 8. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2022
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2022 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/411/2021 Rady Powiatu
  w Krakowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomości o łącznej pow. 13,7284 ha, położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś (1)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomości o łącznej pow. 35,47 ha, położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś (2)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomości o łącznej pow. 14,0047 ha, położonej w Szycach, gmina Wielka Wieś
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu usługowego na okres kolejnych 3 lat
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 maja 2022 r. na działalność Starosty Krakowskiego oraz przekazania organowi właściwemu skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 19. Wnioski i oświadczenia radnych
 20. Sprawy bieżące
 21. Zamknięcie obrad