Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego

Sposoby udostępnienia dokumentacji:

 • w wersji elektronicznej:
 • strona: powiat.krakow.pl, zakładki: ogłoszenia oraz aktualności
 • Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne i ogłoszenia – Ogłoszenia różne
 • w wersji papierowej – w Komórce odpowiedzialnej

Podmioty konsultujące: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), samorządy uczniowskie i samorządy studenckie  działające na terenie Powiatu Krakowskiego.

Cel konsultacji: poznania opinii podmiotów konsultujących o projekcie uchwały

Termin konsultacji:  26 września 2022 r. – 7 października 2022 r.

Gdzie udostępniono formularz konsultacji:

 • strona: powiat.krakow.pl, zakładki: ogłoszenia oraz aktualności
 • Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa powiatowego w Krakowie, zakładka: Zamówienia publiczne i ogłoszenia – Ogłoszenia różne
 • w Komórce odpowiedzialnej

Gdzie złożyć wypełniony formularz:

 • Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
 • E-PUAP: /h51m1plk0y/SkrytkaESP lub /h51m1plk0y/esodskrytka
 • email: orb@powiat.krakow.pl – bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Komórka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie, tel. 12 39 79 578, email: orb@powiat.krakow.pl

Załączniki:

 • Uchwała nr 305/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie – pobierz plik pdf
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego – pobierz plik pdf
 • Załącznik  – Formularz konsultacji – pobierz plik pdf
 • Załącznik  – Informacja o przeprowadzeniu konsultacji – pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 324/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie – zmiana załącznika nr 1 – pobierz plik pdf