Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II” nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12 września – 20 września 2022 r. (w godzinach pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie i Starostwa Powiatowego w Krakowie).

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów w wersji papierowej.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://www.sosw.skawina.edu.pl/index.php/nowe/og%C5%82oszenie-stypendia-dla-uczni%C3%B3w-szczeg%C3%B3lnie-zdolnych-2