Fundacja Rozwoju Transferu Fuerte złożyła wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: 

„Co powie drzewo?” – pobierz plik pdf

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot na podstawie art.19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ( tj. do dnia 03.10.2022 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: os@powiat.krakow.pl