Rodzina to niekoniecznie ci ludzie, wśród których człowiek się rodzi. Można ją sobie znaleźć samemu. Tam, gdzie jest bezpiecznie i ciepło. Tam gdzie człowiek czuje, że właśnie tu jest jego miejsce.
/Judi Westwater/

 

  • Jeśli mieszkasz na terenie Powiatu Krakowskiego i masz serce, w którym znajdzie się miejsce dla spragnionego miłości dziecka,
  • Jeśli dysponujesz warunkami mieszkaniowymi, które chciałbyś dzielić z dziećmi potrzebującymi tymczasowego domu,
  • Jeśli znajdujesz w sobie pokłady możliwości i chęci opieki na dziećmi, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej…

Być może jesteś dobrym kandydatem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Jeżeli czujesz, że mógłbyś, jednak nie masz jeszcze co do tego przekonania i chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu z Działem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Oddział w Skawinie, ul. Kopernika 13 lub pod numerem telefonu:

(12) 210 09 76 w. 24

Skontaktuj się z nami! Czekamy na Ciebie! Czekają na Ciebie dzieci!

 ________________________________

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący Rodzinny Dom Dziecka otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji (umowa zlecenie).

 Ponadto rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka są wypłacane następujące świadczenia:

  • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka
  • dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo
  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
  • w przypadku rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz rodzinnych domów dziecka: środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową lub rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (…), umieszczonych w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka
  • w przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu