Fundacja Instytut Białowieski wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego

Pobierz plik pdf z ofertą – tutaj

Na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 17.11.2022 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: os@powiat.krakow.pl