Powiat Krakowski otrzymał Grant nr 3 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Projekt realizowany jest w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski, tj.:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie,
  2. Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach,
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Skale w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,
  4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Skawinie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie.

Realizacja zadania grantowego polega na prowadzeniu zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, wspomagających psychologicznie uczniów oraz innych wskazanych przez w/w szkoły (dostosowanych do warunków, możliwości i potrzeb szkół oraz warunków epidemicznych). Zajęcia mają za zadanie niwelowanie skutków pandemii poprzez wspomaganie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i emocjonalno-społecznych oraz wsparcie psychologiczne uczniów, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 119 921,20 zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) w wysokości 85% oraz Budżetu Państwa (BP) w wysokości 15%.

Termin zakończenia projektu to 30 czerwiec 2023 r.