Zakończyła się LII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach: Ewie Czajkowskiej, Bogusławie Kalecie, Zofii Łabędź oraz Zygmuntowi Kodurze. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Następnie starosta krakowski Wojciech Pałka zapoznał radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie w okresie międzysesyjnym. Głównymi tematami sesji były: bezpieczeństwo sanitarne w powiecie krakowskim, działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz realizacja programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

Ponadto w ramach sesji głosowano nad szeregiem uchwał. Przyjęto m.in. uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2023
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2023 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/509/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r.
  • w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Skawinie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/517/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Krakowskiego położonych w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice
  • w sprawie przejęcia w bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej zrealizowanej w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, Zabrze–Katowice–Kraków, etap IIb”
  • w sprawie powierzenia Gminie Zielonki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie wydania oświadczenia w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II i pamięci o jego roli w dziejach Polski i Europy
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.