Podczas środowej LII sesji Rady Powiatu w Krakowie radni Rady Powiatu przyjęli “Uchwałę w sprawie wydania oświadczenia w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II i pamięci o jego roli w dziejach Polski i Europy”.

Oto pełna treść przyjętego oświadczenia:

 

Oświadczenie
Rady Powiatu w Krakowie
w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II i pamięci o jego roli
w dziejach Polski i Europy

     Podkreślając dziedzictwo największego z Polaków w historii współczesnej, niekwestionowanego autorytetu, człowieka budzącego sumienia, apostoła Bożego Miłosierdzia, który pokonał komunizm, walczył o wolność i godność swoich współobywateli oraz orędownika wartości europejskich prezentowanych przez Ojców założycieli, któremu tak wiele zawdzięcza Polska, Europa i cały świat, Rada Powiatu w Krakowie w związku z toczącą się debatą, dotyczącą niektórych aspektów działalności kardynała Karola Wojtyły, a następnie papieża Jana Pawła II, apeluje by uczestnicy debaty publicznej, niezależnie od światopoglądu, zachowali umiar, uczciwość intelektualną i poszanowanie uczuć innych.

     Wobec próby zanegowania dorobku intelektualnego i moralnego Naszego Papieża Polaka, Rada Powiatu w Krakowie uważa za konieczne przypomnienie i podkreślenie kluczowej roli jaką odegrał Karol Wojtyła w historii Polski.

     Młody Wojtyła był naocznym świadkiem okrucieństwa politycznego i ideologicznego reżimów, których sztandarowym hasłem było zanegowanie podstawowych praw człowieka. Odgrywały one szczególną rolę w Jego encyklikach. Pontyfikat Jana Pawła II przypadł na trudne lata. Wybór na Stolicę Piotrową kardynała z kraju zza żelaznej kurtyny dawał nadzieję na wyzwolenie z jarzma komunizmu, a Jego głos podczas pielgrzymek do Ojczyzny dawał siłę i otuchę Polakom do walki o wolność.

     Niewątpliwie każdemu z Nas rozbrzmiewają w uszach słowa wypowiedziane w trakcie pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski w 1979 r.: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Słowa te stanowiły natchnienie i dawały siłę Polakom do walki o lepsze jutro.

     Dla milionów ludzi na całym świecie Jan Paweł II pozostaje zasadniczym punktem odniesienia, źródłem inspiracji i życiowym drogowskazem. Papież pielgrzym, jak nazywano Jana Pawła II, odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, odwiedzając ponad 130 krajów i około 900 miejscowości przynosząc nadzieję lokalnym społecznościom. Dzięki ekumenicznemu przesłaniu trafiał do umysłów i serc nie tylko katolików ale również pozostałych chrześcijan i wyznawców innych religii. Prowadził stałą pracę na rzecz dialogu między ludźmi i religiami czyniąc historyczne gesty, odwiedzając meczet w Syrii czy modląc się pod Ścianą Płaczu w Izraelu.

     Jedną z wielu wizji Papieża Jana Pawła II była zjednoczona Europa. Rozumiał istotę europejskości oraz podkreślał, że jej korzenie i przeszłość wynikają z chrześcijańskiego dziedzictwa, a także, że Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy, tym samym wspierając wejście Polski do Unii Europejskiej. Już w trakcie wspomnianej pielgrzymki apelował, by dostęp do jednoczącej się Europy został otwarty dla wszystkich krajów, które są spadkobiercami historycznego dziedzictwa chrześcijańskiego.

     Św. Jan Paweł II na arenie międzynarodowej stawał w obronie podstawowych praw człowieka, w tym w obronie życia i praw ludzi wierzących. Swoim życiem dawał przykład jak należy radzić sobie ze znojem dnia codziennego nadając sens chorobie i cierpieniu. W encyklice Evangelium vitae pisał: W rzeczywistości bowiem każdy człowiek ich doświadcza i daremne jest, a ponadto błędne, przemilczać je czy też usuwać z pola uwagi. Należy raczej dopomóc każdemu w dostrzeżeniu ich głębokiej tajemnicy, ukrytej w tej konkretnej i trudnej rzeczywistości. Także ból i cierpienie mają sens i wartość, gdy się je przeżywa w ścisłej więzi z miłością, którą się otrzymuje i ofiarowuje.

     Na nas jako na Radnych ziemi krakowskiej spoczywa szczególny obowiązek stania na straży dobrego imienia Jana Pawła II, gdyż osobiście doświadczyliśmy jego Wielkości. Jeszcze jako Kardynał, Karol Wojtyła, wielokrotnie wizytował parafie powiatu krakowskiego. Już wówczas miał odwagę upominać się publicznie, o wolność i prawdę, o poszanowanie praw człowieka i jego godności, kształtując u wielu osób nowąświadomość wartości i siłę do przeciwstawienia się komunizmowi – stanowiącemu ideologię kierującą Imperium zła.

     W późniejszym czasie, podczas Jego pielgrzymek do Krakowa, spotykaliśmy się z Papieżem Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach czy pod Oknem Papieskim. Przemawiając uczył nas czym jest wolność i jak budować nową, lepszą Polskę. To Jemu zawdzięczamy wolność słowa, która jest niejednokrotnie nadużywana.

     Należy podkreślić, że nie można interpretować działalności Jana Pawła II w oderwaniu od historycznego, społecznego i obyczajowego kontekstu jego czasów.

     Jan Paweł II wielokrotnie mówił do Nas: „na Was zawsze można liczyć”, czego wyraz chcemy dać wobec próby zdyskredytowania go jako Papieża oraz jako człowieka.

     Niech to oświadczenie stanowi świadectwo wierności, Radnych Powiatu Krakowskiego, naukom stanowiącym podstawę pontyfikatu św. Jana Pawła II – „nie lękajcie się”.