Zakończyła się LIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja, przeprowadzona w formie stacjonarnej w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, była sesją absolutoryjną.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie oraz z Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2022 – prezentacje przedstawił starosta krakowski Wojciech Pałka. Następnie radni, po krótkiej debacie nad Raportem, udzielili Zarządowi Powiatu w Krakowie wotum zaufania. W dalszej kolejności skarbnik powiatu Edyta Jaśnikowska przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu w Krakowie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. Po Skarbnik głos zabrał dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rafał Kopeć przedstawiając informację o stanie mienia Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Po zapoznaniu się z informacjami radni udzielili Zarządowi Powiatu w Krakowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał, m. in.:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2023;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2023 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/509/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r.;
  • w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/356/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krzeszowicach;
  • w sprawie utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej;
  • w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego;
  • w sprawie powierzenia Gminie Michałowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.