Fundacja „Fylion”, złożyła wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.

„Bezpieczna szkoła – bezpieczna Polska”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 26.05.2023 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: acieslak@powiat.krakow.pl